U bent hier: Service » Boekingsvoorwaarden

Huurvoorwaarden Avac vakantiehuizen BV

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder, de verhuurder en Avac. Het is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen.

 

Boekingsopdracht en betaling

Iedere boekingsopdracht wordt door Avac bevestigd middels een huurovereenkomst. De aanbetaling bestaat uit 50 % van de huursom, alsmede de boekingskosten en eventuele verzekeringspremie(s). Deze aanbetaling dient u binnen 14 dagen na reservering te voldoen. Het restant van de reissom voldoet u uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de huurperiode, zodat Avac tijdig de accommodatiehouder kan betalen. Bij boekingen die meer voor de aanvang van de huurperiode worden gemaakt, kunt u de reissom in 3 termijnen voldoen; t.w.: een aanbetaling van tenminste 10% van de reissom, een tweede betaling (13 weken voor aankomst) van 40% van de reissom en de derde betaling van 50% 8 weken voor aankomst in het gehuurde object. Afwijkende betalingsafspraken kunt u maken door telefonisch contact op te nemen met de service desk (0223 648 648). Bij boeking binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode voldoet u het totaalbedrag in één keer. Indien u uw betalingsopdracht middels een telebank-pakket uitvoert, gelieve u het betalingskenmerk te vermelden. Uw betalingsbewijs van de bank (rekeningafschrift) vormt tezamen met factuur en reisbescheiden uw volledige huurovereenkomst. De volledige reisbescheiden worden circa 3 weken voor aanvang van de huurperiode per email (of indien huurder dat wenst) per post toegezonden. Bij niet tijdige betaling is Avac Vakantiehuizen gerechtigd het gereserveerde object te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.


 

Reserveringskosten

Deze worden éénmalig en ongeacht het personenaantal in rekening gebracht bij het uitvoeren van uw reservering en bedragen € 30,= (incl. BTW).  Bij eventuele annulering via de annuleringsverzekering worden deze kosten niet gerestitueerd.

 

Bijkomende kosten

In een aantal gevallen dient u ter plaatse bij aankomst nog een aantal bijkomende kosten te voldoen aan de accommodatiehouder. De hoogte van deze bijkomende kosten staan op uw reisbescheiden vermeld. Indien toeristenbelasting wordt geheven dient deze conform het geldende tarief van de betreffende Gemeente c.q. regio te worden afgerekend. Indien u een borg bij aankomst dient te voldoen, dient u er rekening mee te houden dat dit in contanten dient te gebeuren. Indien u een borg met EC kaart of Kredietkaart betaalt is het de accommodatiehouder toegestaan om maximaal € 5,- te verrekenen aan administratiekosten.

 

Verzekeringen

Wij bieden onze vakantiehuizen en appartementen aan tegen een netto huursom, exclusief eventuele verzekeringen. U kunt partciperen in het Annuleringsfonds en / of het Fonds Schade Logiesverblijven. Partcipatie in het Annuleringsfonds en / of het Fonds Schade Logiesverblijven is / zijn uitsluitend van kracht indien de bijdrage(n) in het / de fonds(en) door u is voldaan en u de deelnemers tijdens de reservering heeft aangemeld. De voorwaarden voor deelname in het Annuleringsfonds en / of het Fonds Schade Logiesverblijven vindt u onder in het menu Verzekeringen. Schade dient uitsluitend bij Avac te worden aangemeld.

 

Deelname Annuleringsfonds 

Deelname in het Annuleringsfonds is uitsluitend mogelijk door tussenkomst van Avac Vakantiehuizen en gaat in op het moment van reservering. Hierdoor bent u bij bepaalde gebeurtenissen die tot annulering noodzaken, niet langer aansprakelijk voor de huursom. Tevens krijgt u, wanneer bepaalde gebeurtenissen u tot afbreking van uw verblijf met voortijdige terugkeer noodzaken, de huursom voor de niet genoten vakantiedagen vergoed. Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van het Annuleringsfonds.  De deelnamekosten van een Annuleringsfonds bedragen 5,5% van de huursom en € 3,50 administratiekosten.   Uw huurovereenkomst is tevens het bewijs van deelname aan het Annuleringsfonds. U kunt tot 7 dagen na uw reservering alsnog deelnemen aan het Annuleringsfonds of uw deelname aan het annuleringsfonds zonder extra kosten ongedaan maken. 

 

Annulering door huurder

Bij annulering door huurder dient Avac Vakantiehuizen hiervan schriftelijk, na voorafgaande telefonische melding, op de hoogte te worden gesteld. Wanneer de huurder annuleert om redenen die niet onder de annuleringsverzekering vallen, is deze de volgende bedragen verschuldigd:

  • A - Bij annulering tot 90 dagen vóór de dag van aankomst: 15% van de huursom;
  • B  - bij annulering vanaf de 90ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;
  • C  - bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
  • D  - bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom. NB: Boekingskosten en annuleringsverzekeringspremies worden niet gerestitueerd.

 

Annulering door Avac Vakantiehuizen

Indien enige omstandigheid Avac Vakantiehuizen noopt tot annulering van het reeds gehuurde object, zal hiervan direct telefonisch en zonodig schriftelijk kennis worden gegeven aan de huurder onder aanbieding van een gelijkwaardig of beter object. Bij niet aanvaarden dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Avac onmiddellijk de reeds betaalde huur terugstorten, zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft, dan het terugvorderen van de reeds betaalde huur.

 

Wijziging/overboeking

Indien u in uw reservering wijziging(en) wenst aan te brengen geeft u dit direct door aan Avac Vakantiehuizen. De betreffende wijzigingen wordt (worden) u door Avac schriftelijk bevestigd. Indien Avac hierdoor een nieuwe huurovereenkomst moet zenden, dan worden u wijzigingskosten in rekening gebracht ad € 10,-. Wenst u over te boeken naar een ander object, dan is dit mogelijk tot twee maanden voor de aankomstdatum van het eerder gehuurde object. De hieraan verbonden kosten bedragen € 30,-. Indien u binnen twee maanden voor aankomst in het eerder gehuurde object wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

Bemiddeling

Avac Vakantiehuizen treedt tussen huurder en verhuurder slechts bemiddelend op en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook eventueel in gebreke blijven van de verhuurder. Iedere aansprakelijkheid van Avac Vakantiehuizen is uitdrukkelijk uitgesloten, zowel die uit overeenkomst, als die uit de wet, met uitzondering van die aansprakelijkheid, die krachtens dwingend recht niet uitgesloten kan worden.

 

Klachten

De teksten op deze site zijn door onze medewerkers met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er in uw accommodatie iets niet in overeenstemming is met deze beschrijving. Dit kan tot ergernis en zelfs tot klachten leiden. In eerste instantie zal een verzoek aan de eigenaar/eigenaresse om het één en ander in orde te maken, voldoende zijn. Gebeurt dit niet dan dient u direct contact op te nemen met AvacVakantiehuizen in Nederland (evt. ook buiten kantooruren bereikbaar). Indien u echter, zonder direct telefonisch contact te hebben opgenomen met Avac Vakantiehuizen in Nederland, op eigen initiatief een ander objekt betrekt, dan wel het gereserveerde object verlaat, verliest u alle rechten op schadevergoeding of compensatie. Veelal is een redelijke oplossing in overleg met Avac Vakantiehuizen mogelijk en wordt uw vakantieplezier niet verstoord. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost of opgelost kan worden, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de bij Avac Vakantiehuizen geboekte reisperiode schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Avac Vakantiehuizen.

 

Aansprakelijkheid

Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde object behoren. Schade door u en/of uw medereizenden veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan de verhuurder van het object. Avac Vakantiehuizen is bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder. Tegen bovenstaande schade kunt u zich met een schadelogiesverzekering verzekeren. Meer info over dit type verzekering vinst u terug onder het kopje 'Verzekeringen'.

 

Algemene bepalingen

Het gehuurde vakantieverblijf kunt op de eerste verblijfsdag betrekken tussen 15.00 en 18.00 uur. Op de laatste verblijfsdag moet het vertrek om uiterlijk 10.00 uur plaatsvinden. U huurt van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders overeengekomen of aangegeven door Avac Vakantiehuizen. Bewoning van het object met meer personen dan per huurovereenkomst is overeengekomen, is niet geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven, zonder recht op schadevergoeding. Bij de woning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

 

Het KOPIERECHT behoort aan AVAC Reisorganisatie BV. Niets, gepubliceerd op deze internetsite, alsmede alle andere internetsites, welke AVAC Reisorganisatie BV toebehoren, alsmede alle schriftelijke publicaties van AVAC Reisorganisatie BV, mag dan ook zonder schriftelijke toestemming van AVAC Reisorganisatie BV worden overgenomen, verspreid of afgedrukt, op welke wijze dan ook.

 

Avac Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door onjuiste informatie op deze internetsite, alsmede haar schriftelijke publicaties. Avac Vakantiehuizen kan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bijvoorbeeld zwembaden of andere faciliteiten zijn gesloten door onvoorziene omstandigheden. Eventuele fouten of vergissingen in zowel tekst als huurprijzen op deze internetsite, alsmede schriftelijke publicaties van Avac Vakantiehuizen, binden Avac Vakantiehuizen niet.